Các gói 4G Viettel CHO DI ĐỘNG

 • UMAX300
 • 30GB tốc độ cao
 • 300.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • MIMAX200
 • 15GB tốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • MIMAX125
 • 8GB tốc độ cao
 • 125.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • MIMAX90
 • 5GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • MIMAX70
 • 3GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • MIMAX450
 • 30GB tốc độ cao
 • 450.000đ/6 tháng

Chi Tiết

 
 • MIMAXSV
 • 3GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • ECOD50
 • 3GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • XL90
 • 9GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • TOMD30
 • 1 GB tốc độ cao
 • 30.000đ/không giới hạn ngày SD

Chi Tiết

 
 • ST30K
 • 7GB tốc độ cao
 • 30.000đ/7 ngày

Chi Tiết

 
 • ST15K
 • 3GB tốc độ cao
 • 15.000đ/3 ngày

Chi Tiết

 
 • ST70
 • 1GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • ST150
 • Nội mạng < 20 p + 28GB
 • 120.000đ/28 ngày

Chi Tiết

 
 • KM250V
 • 1500P Nội mạng
 • 250.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • KM300V
 • 1800P Nội mạng + 450SMS
 • 300.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 

Các gói 4G Viettel CHO DCOM

 • D900
 • 84GB tốc độ cao
 • 900.000đ/12 tháng

Chi Tiết

 
 • D500
 • 48GB tốc độ cao
 • 500.000đ/360 ngày

Chi Tiết

 
 • D300K
 • 45GB tốc độ cao
 • 300.000đ/6 tháng

Chi Tiết

 
 • D200
 • 20GB tốc độ cao
 • 200.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • D120
 • 12GB tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • D90
 • 10GB tốc độ cao
 • 90.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • D70
 • 7GB tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • D50
 • 3,5GB tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 

Các gói COMBO CHO DI ĐỘNG

 • VIP300X
 • Nội mạng: 300p + Ngoại Mạng :300 phút
 • 300.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • V150
 • Nội mạng:< 20p + Ngoại Mạng :50 phút + Data :4Gb/Ngày
 • 150.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • F140
 • Nội mạng:Mphi < 10p + Ngoại Mạng :60 phút + Data :8Gb
 • 120.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • VIP100X
 • Nội mạng: 100 p + Ngoại Mạng :100p
 • 100.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • V380
 • Nội mạng:240 p + Ngoại Mạng :240p + 6GB
 • 380.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • V120
 • Nội mạng:< 20 p + Ngoại Mạng :100p + 2gb/Ngày
 • 120.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • ST90
 • 2GB / Ngày
 • 90.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • HI90
 • 100P Nội Mạng + 100P NM +3GB + 30 SMS / Tháng
 • 90.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
 • 90.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • 3F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
 • 270.000đ/90 ngày

Chi Tiết

 
 • 6F90
 • 250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS
 • 540.000đ/6 tháng

Chi Tiết

 
 • 12F90
 • 20P Ngoại Mạng +500P Nội Mạng +5GB +250SMS /Tháng
 • 1.080.000 đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • V90
 • Miễn Phí < 20P Nội Mạng + 50P NM + 60GB
 • 90.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • B150K
 • 500p + 500SMS + 1,5GB tốc độ cao
 • 150.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • B100K
 • 500p + 600MB tốc độ cao
 • 100.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • T80K
 • 500p + 500SMS tốc độ cao
 • 80.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • T70K
 • 500p + 150SMS tốc độ cao
 • 70.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • T50K
 • 200p + 100SMS tốc độ cao
 • 50.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • F70
 • Nội mạng:< 10 p + Ngoại Mạng :20p + 3gb tốc độ cao
 • 70.000đ/ 30 ngày

Chi Tiết

 
 • F120
 • Nội mạng:< 10 p + Ngoại Mạng :40p + 7gb tốc độ cao
 • 120.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 

GÓI DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC VIETTEL

 • V200K
 • V200K
 • 200.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • V150K
 • 2.5GB + Free nội mạng
 • 150.000đ/tháng

Chi Tiết

 
 • KM150V
 • 850p nội mạng+ 350 sms
 • 150.000đ/tháng

Chi Tiết

 
 
 • VIP150X
 • 300p (nội-ngoại mạng)
 • 150.000đ/30 ngày

Chi Tiết

 
 • KM120V
 • 650p nội mạng + 250sms
 • 120.000/ 30 ngày

Chi Tiết

 
 • V120K
 • 1.5GB+400p nội mạng
 • 120.000đ/tháng

Chi Tiết

 
 • KM119
 • 750p nội mạng
 • 119.000đ/tháng

Chi Tiết