android kotlin - ListView example


Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một ví dụ về listView trong lập trình android bằng ngôn ngữ kotlin.


MainActivity.kt


package com.nhathoang.listviewexamples

import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*
import android.widget.AdapterView
import android.widget.ArrayAdapter


class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?){
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    // danh sách các màu
    val colors = listOf("Red", "Green", "Blue", "Yellow", "Black", "Crimson", "Orange")

    // Tạo ArrayAdapter từ List
    val adapter = ArrayAdapter<String>(
        this, // Context
        android.R.layout.simple_list_item_1, // Layout
        colors // List
    )

    // Cuối cùng, đổ dữ liệu về list
    list_view.adapter = adapter;

    // Bắt sự kiện cho ListView
    list_view.onItemClickListener = AdapterView.OnItemClickListener { parent, view, position, id ->
      // Lấy sự kiện cho ListView
      val selectedItem = parent.getItemAtPosition(position) as String

      // Hiển thị mục được chọn trên TextView
      text_view.text = "Your favorite color: $selectedItem"
    }
  }
}


activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/root_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:padding="16dp"
  >
  <TextView
    android:id="@+id/text_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="20sp"
    android:textStyle="bold|italic"
    android:textColor="#f72242"
    android:text="Select your favorite color"
    />
  <ListView
    android:id="@+id/list_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="25dp"
    />
</LinearLayout>

Và sau đây là kết quả. khi ta bấm vào màu thì sẽ hiển thị màu được chọn trên toast.

  Chúc các bạn thành công